สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

ตารางการอบรมรายปี

เดือน

หัวข้อ

กลุ่มลูกค้า

หมายเหตุ

พฤศจิกายน 2559

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รุ่นที่ 1-2

 1. หัวหน้าพยาบาล,ผู้จัดการคลินิกชุมชนอบอุ่น
 2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

ธันวาคม 2559

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รุ่นที่ 3-4

กุมภาพันธ์ 2560

สถิติและระบาดวิทยาสำหรับ R2R ในโรงพยาบาล*

หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ
เขตราชเทวี

จัดอบรม 2 วัน
เสาร์-อาทิตย์
รุ่นละ 30 คน

มีนาคม 2560

แนวทางการสำรวจและประเมินผลด้านสุขาภิบาลอาคารและสถานประกอบการ
รุ่นที่ 1

นักวิชาการสุขาภิบาลของสำนักงานเขต กทม.

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

เมษายน 2560

สถิติเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม*
รุ่นที่ 1

นักวิชาการสุขาภิบาล
ของสำนักงานเขต กทม.

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

พฤษภาคม 2560

การวินิจฉัยและสำรวจเหตุรำคาญและปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 1

นักวิชาการสุขาภิบาล
ของสำนักงานเขต กทม.

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

มิถุนายน 2560

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศ

 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรม 5 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

กรกฎาคม2560

แนวทางการสำรวจและประเมินผลด้านสุขาภิบาลอาคารและสถานประกอบการ
รุ่นที่ 2

นักวิชาการสุขาภิบาล
ของสำนักงานเขต กทม.

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

สิงหาคม 2560

สถิติเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม*
รุ่นที่ 2

นักวิชาการสุขาภิบาล
ของสำนักงานเขต กทม.

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

กันยายน 2560

การวินิจฉัยและสำรวจเหตุรำคาญและปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 2

นักวิชาการสุขาภิบาล
ของสำนักงานเขต กทม.

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

ตุลาคม 2560

การบริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐในเขต กทม.

จัดอบรม 2 วัน
วันธรรมดา
รุ่นละ 30 คน

หมายเหตุ:
หัวข้อที่อาจจัดอบรมเพิ่ม :

  • ความปลอดภัยของอาหารและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการโรงอาหารในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
  • การควบคุมและเดินระบบประปาสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  • การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
  • การจัดการมูลฝอยชุมชน
  • การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
 

 

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543