สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรแนวทางการสำรวจและประเมินผล ด้านสุขาภิบาลอาคารและสถานประกอบการ
.............................................................

หลักสูตร การวินิจฉัยและสำรวจเหตุรำคาญ และปัญหาด้านสุขาภิบาลสิงแวดล้อม
........................................................
.....
หลักสูตรสถิติเพื่อการวิเคราะห์ และประมวลผลสำหรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543