สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ตั้ง อาคาร 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

02-354/8557

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์

02-354-7106

งานบริการตรวจวิเคราะห์ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

02-644-6638

บริการจัดฝึกอบรมและวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

02-354-8550

Fax : 02-354-8559
E-mail : ophets.ph@gmail.com

 

 

 

 

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543