สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

ประวัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธษรณสุขและสิ่งแวดล้อม ขึ้น ในชื่อ “ศูนย์ปฎิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2529
เพื่อสนองตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ “JICA” มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งต้นเหตุของอุบัติภัยต่างๆ และโรคที่เกิดจากประกอบอาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” โดยมีนโยบายเพื่อจัดระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นศูนย์รวมของอาจารย์ นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการรวมพลังในการพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตราฐาน เพื่อให้บริการแก่สังคม ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ปรัชญาการบริการ
“การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ”

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำในการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพมาตราฐานสากลให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนไทย”

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการตรวจร่างกายทั่วไป โดยทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์สูง คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างการเฉพาะทางต่างๆ และรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการ
การให้บริการ

 • บริการเจาะเลือด
 • บริการเอ็กซเรย์ทรวงอก
 • บริการตรวจคลื่นไฟฟ้า (EKG)
 • บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจากแพทย์
 • บริการตรวจสมรรถภาพปอด การมองเห็น และการได้ยิน
 • บริการฉีดวัคซีน

ผลการตรวจ ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน รวดเร็ว แจ้งผลการตรวจภายใน 14 วันทำการ

 คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์
การนวดแผนไทยประยุกต์ใช้วิธีการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก มีการควบคุมนวดดดยผู้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสำเร็จการศึการะดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

บริการนวดแผนไทยประยุกต์

 • นวดกดจุด เป็นการนวดเฉพาะจุดที่มีอาการปวดเพื่อบำบัดรักษากลุ่มอาการที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเส้นประสาท เช่น ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดบ่าและต้นคอ ไมเกรน ไหล่ติด อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น
 • นวดเพื่อสุขภาพ เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพื่อช่วยกระตุ้นระบบหลอดเลือดให้โลหิตไหลเวียนสะดวกยิ่งขึ้น
 • การประคบสมุนไพร เป็นการใช้ลูกประคบที่ทำจากสมุนไพรกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหย และกลุ่มที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ลดการอักเสบ ลดการปวดบวมของกล้ามเนื้อ นำมาประคบบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อ เคล็ดขัดยอก

 อัตราค่าบริการ


อันดับ

รายการ

ค่าบริการ

1

นวดตัว                       1     ชั่วโมง

200

2

ประคบสมุนไพร            1     ชั่วโมง    

200

3

นวดตัว                       1     ชั่วโมง
และประคบสมุนไพร       15   นาที   

250

4

นวดตัว                       1     ชั่วโมง  30  นาที
และประคบสมุนไพร       15   นาที   

350

5

นวดตัว                       2     ชั่วโมง

400

6

นวดตัว                       2     ชั่วโมง 
และประคบสมุนไพร       15   นาที   

450

*ใช้สิทธิ์เบิกข้าราชการ เบิกได้ไม่เกิน 250 บาท
**ใช้สิทธิ์เบิก รัฐวิสาหกิจ เบิกได้ทั้งหมด

เวลาให้บริการ


รอบที่

จันทร์ – ศุกร์
7.30 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
7.30 – 18.00 น.

1

7.30

7.30

2

9.00

9.00

3

11.00

11.00

4

13.00

13.00

5

15.00

15.00

6

17.00

 

พบแพทย์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผู้รับบริการเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
สายตรง 02-354-7106  หรือ 02-354-7000 ต่อ 5101, 1152

 

ตรวจวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาและศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • เก็บตัวอย่าง และตรวจคุณภาพน้ำดี น้ำเสีย (Water and Wastewater) ตรวจกากของน้ำเสีย (Hazardous water)
 • ตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient) และสถานประกอบการ (Workplace) อากาสที่ปล่อยออกจากปล่องของโรงงาน
 • ตรวจและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น ฝุ่น แสงสว่าง เสียง แรงสั่นสะเทือน ความร้อน และระบบระบายอากาศ
 • ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศ ด้วยวิธีการวัดตามมาตรฐษน EPA Guideline
 • ตรวจและวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาของสารต่างๆ
 • ตรวจวิเคราะห์อาหารและโภชนา
 

 

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543